Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı

0
1079

25/8/199 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun ek 2’inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı neden gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için 31/12/2019 tarihine kadar uzatma başvurusunda bulunulması, kısa çalışma uygulaması devam eden ve aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla, kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Usul Ve Esasları:

İşsizliğin arttığı dönemlerde istihdam politikası aracı haline dönüşmüş olan kısa çalışma uygulaması; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.)

Sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; işverenin genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

▪ İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,

▪ İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),

▪ Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Kısa çalışma süresince sigortalılara İŞKUR tarafından belirli şartlarda gelir desteği, yani kısa çalışma ödeneği verilmekte; ayrıca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

Bu anlamda 09.11.2018 tarihinde Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılarak zorlayıcı sebep tanımı “Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumları” gerekçesini de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve 20.11.2018 tarihinde alınan kararla “Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar” gerekçeli kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Kısa çalışma uygulanan işyerleri için 3 ay olarak uygulanan kısa çalışma süresi, 26.06.2019 tarihli ve 30813 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 ay süre ile uzatılmış ve kısa çalışma süresi uzatılan hallerde ilk üç aylık dönemde yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmemesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda kısa çalışma uzatma başvurusunda bulunmak isteyen işverenlerimizin uzatma talebini 31.12.2019 tarihine kadar yapması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.