Hurdaya Çıkarılan Araçlar ile İlgili Terkin Edilecek ÖTV Tutarı Arttırıldı

0
829

7176 sayılı Kanunla BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’da vergi ve para cezalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

  1. Kültür Bakanlığı Döner Sermayesine Kurumlar Vergisi Muafiyeti getirildi.
  2. 1/1/2019 tarihinden 12/6/2019 tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 6001 sayılı Kanun’un 30’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilecek, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir. Söz konusu cezalar kapsamında 12/6/2019 tarihten önce yapılan tahsilatlar 31/08/2019 tarihi sonuna kadar başvurulması halinde 30/9/2019 tarihine kadar red ve iade edilecektir.
  3. 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile getirilen Hurdaya Çıkarılan Araçlar ile İlgili Terkin Edilecek azami 10.000 TL’lik ÖTV Tutarı 12/6/2019 tarihinden itibaren 15.000 TL’ye yükseltildi.

12/06/2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7176 sayılı Kanun ile 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu, 7103 sayılı Kanunun ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1-) Kültür Bakanlığı Döner Sermayesine Kurumlar Vergisi Muafiyeti Getirildi

7176 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu’nun 7’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Döner sermaye, 3’üncü maddede sayılan iş, hizmet ve faaliyetleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyetin, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur.” Yapılan düzenleme ile Kültür Bakanlığı Döner Sermayesine Kurumlar Vergisi Muafiyeti getirilmiş olup; bu muafiyet Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılması gereken vergi kesintilerini etkilememektedir.

2-) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçişleri ile İlgili İdari Para Cezaları Red ve İade Olunacaktır

7176 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 5.madde uyarınca; 1/1/2019 tarihinden 12/6/2019 tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 6001 sayılı Kanun’un 30’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilecek, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir. Söz konusu cezalar kapsamında 12/6/2019 tarihten önce yapılan tahsilatlar 31/08/2019 tarihi sonuna kadar başvurulması halinde 30/9/2019 tarihine kadar red ve iade edilecektir.

3-) Hurdaya Çıkarılan Araçlar İle İlgili Terkin Edilecek ÖTV Tutarı Arttırılmıştır

7103 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesi ile 27/03/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. (yarı römorkler için çekiciler, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar) numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmının, terkin edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Daha sonra konuyla ilgili olarak 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı BKK eki Kararın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının a bendinde belirlemeler yapılmış olup; yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu tablo aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve Türmob’un konuyla ilgili açıklamalarına 02.05.2019/95 sayılı Sirkülerinde yer verilmiştir.