Altın Yumurtlayan Tavuk Yeni Torba Yasada…

0
1129

Geçmiş Dönem Teşvik Alacaklarınıza Tahsil Yolu Açıldı

Özel sektör işverenlerinin 7103 Sayılı Torba Yasa ile yüzü gülecek. Hükümet bu yasa işverenleri özellikle 6.bölge olarak bilinen cazibe merkezlerine yönlendirecek, stratejik yatırımları özendirecek ve de bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltacak gibi görünüyor.

Bu bağlamda;

 • Kayıt dışı istihdamın önüne geçerek kayıtlı sigortalı istihdamını arttırmak,
 • Özellikle yeni mezun, alalında uzmanlaşmış ve mesleki belgelere haiz gençleri istihdam ettirmek
 • Kadınlar ve işe alımlarda dezavantajlı olan engelliler gibi grupların da istihdamının arttırılması amacıyla;

5510 Sayılı Kanunla 4,

 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için Uygulanan 5 Puan İndirim
 • İlave 6 Puanlık İndirim
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 4,

 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İşveren Desteği

4857 Sayılı İş Kanunu ile 1,

 • Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik

5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu ile 1,

 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik

5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile 1,

 • Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki olmak üzere toplamda 11 farklı sigorta primi teşvik, destek indirimi uygulanmaktadır.

Yeni yasa ile bir ilk diyebileceğimiz önemli bir konuyu irdelemeden geçmek istemiyorum. İşveren yeni yasa ile veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabildiği halde yararlanamamışsa veya faydalanmış olduğu teşviki kendisi için daha uygun bulduğu başka bir teşvik ile değiştirmek isterse buna da imkân tanınacak. Yeter ki geçmiş ay veya dönemlerde gerekli tüm koşulları sağlamış olsun. Bunun için kanunun yürürlük tarihini takip eden ayın başından itibaren bir ay içinde gerekli evraklarla birlikte kuruma müracaat etmeniz yeterlidir. Süreyi geçirmemeniz hak kaybına uğramamanız için önemlidir.

Asgari Ücretli Vergi Dilimlerinden Kurtuldu…

Bilindiği üzere asgari ücretli çalışanlarda brüt ücret üzerinden hesap yapan firmalarda vergi dilimine takılmakta ve yıl sonuna doğru maaşlarından belli bir bölümü gelir vergisi diliminden dolayı kesilmekteydi. Kanuna aşağıdaki fıkranın eklenmesiyle bu sorun da giderilmiş oldu.

Madde 6- 193 Sayılı Kanun’un 32.maddesine dördüncü fırkasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Net ücretleri bu kanunun 103.maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlere, içinde bulunan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgari ücretin dönemsel olarak farklı tutarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgari ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103.maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlar, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasında fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

Bu yasa değişikliği ile vergi dilimine giren asgari ücretlinin gelir vergisi kesintisi nedeniyle ücretinde eksilme olmayacaktır. Asgari net ücretin (1.603,12 TL) vergi dilimine girdiği dönemlerde kesilen vergi miktarı kadar gelir vergisinden düşülüp asgari geçim indirimine eklenerek uygulanmaktadır.

Usulsüzlük Cezasını Süresinde Ödeme İndirimi Cezanın 2/3’ü değil, artık 1/2’si…

Madde 14- 213 Sayılı Kanun’un 376.maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan “üçte biri” ibaresi “yarısı” olarak değiştirilmiştir.

Madde 15- 213 Sayılı Kanun’un ek 11.maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” şeklinde değiştirilmiştir. İş bu madde kanunun yayım tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere yayım tarihi ile yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda cezalarda “üçte bir” oranında yapılan indirim, cezanın “yarısı” oranına yükseltilmiştir. Artık vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezaları süresi içinde ödendiği taktirde cezanın yarısı indirilecektir.

Mustafa ŞARLAK
SMMM