1.GİRİŞ 1980’lerden itibaren iletişim ve teknolojide meydana gelen değişme ve gelişmelerle birlikte dünyayı küçük ve küresel bir köy haline getiren küreselleşme, ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılığı ve rekabeti önemli hale getirmiş olup bu rekabetin en yoğun olarak hissedildiği alanlardan birisi de ekonomi ve ticaret alanında yaşanmaktadır. Tasarruf yetersizliğinin...
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 5 Eylül 2018 tarihinden bu yana aylık %2 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren %2,5’e çıkarıldı. Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanunu’nun — 112’nci maddesine göre...
Danıştay İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU; 11.12.2018 tarihli ve E. 2013/1; K. 2018/1 No.lu Kararında; limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği yönünde karar verdi. Kararda; ⎯ Her biri...
Türk Ticaret Kanunu’na göre 2018 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin, (30 Haziran 2019 Pazar gününe denk geldiği için) 1 Temmuz 2019 Pazartesi gününe kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri...
25/8/199 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun ek 2’inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı neden gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için 31/12/2019 tarihine kadar uzatma başvurusunda bulunulması, kısa çalışma uygulaması devam eden ve aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için...
7176 sayılı Kanunla BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’da vergi ve para cezalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Kültür Bakanlığı Döner Sermayesine Kurumlar Vergisi Muafiyeti getirildi.1/1/2019 tarihinden 12/6/2019 tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle...
Anayasa Mahkemesi, 27/3/2019 tarihli ve 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararında "komisyon karşılığında sahte fatura düzenleyerek gelir elde etme" fiili nedeniyle ⎯ Vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezaları uygulanan  ⎯ Bunun yanında sahte fatura kullanmak ve düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı suçundan cezalandırılması talebiyle açılan...
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN VERİLMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: Geçici iş göremezlik ödeneklerinin işverenin prim borçlarına mahsubu ile ilgili usul ve esaslar 19/11/2018 tarihli 181 sayılı sirkülerimizde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. SGK, daha önce Kısa Vadeli Sigorta Daire Başkanlığı’nca yapılan mahsuplaşma konusuna ilişkin tanımlama işlemlerini yukarıda belirtilen genelge ile birlikte sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik...
Gelir vergisi muafiyeti kapsamında, vergiden muaf olarak çalışan ve iş sözleşmesi “net ücret” üzerinden yapılan sigortalıların, sigorta priminin hesabında dikkate alınan brüt ücretin tespitinde, işçi payı sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesintileri ile birlikte gelir vergisi kesintileri de dahil edilmektedir. Ayrıca vergiden muaf çalışılan bölgelerde işverenlerce istihdam maliyetlerinin azaltılması kapsamında kendilerine ödenmekte...
7174 sayılı KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUN’la Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla kurulan İDARE’ye, bu Kanunda ve ilgili mevzuatında sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile...