7394 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

0
373

 

15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanun ile bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.

1. Reklam yasağı kararına rağmen, reklam yasağı getirilen sosyal ağlara reklam vermeyi sürdüren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu harcamaları vergi matrahının tespitinde gider kabul edilmeyecektir.

2. Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin Serbest meslek erbabı olarak vergilendirilecekler. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecektir.

3. VUK 359. Maddesinde yapılan düzenleme ile etkin pişmanlık hükümlerinden soruşturma ve kovuşturma aşamasında yararlanılmasına imkân sağlanmıştır. Ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şart olarak sayılmaktadır.

4. VUK 359. Maddesinde öngörülen hapis cezalarının üst sınırı artırılmıştır. Vergi kanunlarına göre tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkındaki hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla; defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 yıllık üst sınırı 8 yıla çıkarılmıştır.

5. Yıllık bilançolarında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılan şirketlerin kendiliğinden sona ermiş sayılmaması için, genel kurulca sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar verilmektedir. Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde ortaklarca şirketlere bu kapsamda aktarılan tutarların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması kararlaştırılmıştır.

6. Finans sektörünün (Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin) kurum kazançlarının vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi oranı 01.07.2022 tarihinden itibaren verilecek olan geçici vergi beyannamelerinde (2. Dönem Geçici Vergi Beyannameleri) % 25 olarak uygulanacaktır.

7. Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancılara KDV istisnası kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin elde tutma süresinin 3 yıla çıkarılmıştır. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde ise zamanında tahsil edilmeyen verginin, tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır. (Yürürlüğe giriş tarihi 01.05.2022)

8. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin yüklenilen KDV’nin iadesine ilişkin düzenlemenin istisna uygulaması kapsamına alınmıştır.

9. Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de üreten mükelleflere verilen mühendislik hizmetlerinin 31.12.2023 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir.

10. Yatırım fonlarından elde edilen kar payları ile katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar ve bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanç oluşması halinde ise bu kazançlar da istisna kapsamına alınmıştır.

11. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına tanınan kazanç istisnasının “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” unvanını kullanan ancak esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan mükellefleri kapsamadığı hususu netleştirilmiştir.

12. Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanması durumunda belgeler vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılacak.

13. Mevcut düzenleme ile 2022 Ve 2023 Yıllarında Uygulanacak Kurum Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Oranları şu şekildedir:

Kurum /Şirket 2022/1.Geçici Vergi 2022/2. Ve
2022/3. Geçici Vergi
2022 Yıllık
Kurumlar
Vergisi
2023 Yıllık
Kurumlar
Vergisi
Finans Kurum Ve Şirketleri
(Bankalar,6361 Sayılı Kanun
Kapsamındaki Şirketler,
Elektronik Ödeme Ve Para
Kuruluşları, Yetkili Döviz
Müesseseleri, Varlık Yönetim
Şirketleri, Sermaye Piyasası
Kurumları, Sigorta Ve Reasürans
Şirketleri Ve
Emeklilik Şirketleri)
23% 25% 25% 25%
Finans Kurum Ve Şirketleri
Dışındaki Diğer Kurumlar Vergisi
Mükellefleri
23% 23% 23% 20%