Torbadan İşçi ve İşverene Teşvik Çıktı!

0
1082

7103 Sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’la İşverenlerin ve sigortalıların beklediği ilave istihdam teşviki çıktı.

Bu kanun Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinin meyvesi olarak temelde imalat ve bilişim sektörünü hedef almakla birlikte tüm sektörlerde engelli, genç ve kadın istihdamının arttırılmasını teşvik etmektedir.

Torba yasanın bu önemli düzenlemesi ile 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işçi, işveren sigorta prim ve gelir vergisi desteği verileceğinden istihdam artışı da beklenmektedir.

Geçici 19.maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

Teşvik, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı fondan karşılanmak suretiyle uygulanır.

Bu teşvikten yararlanabilmek için bazı asgari şartların sağlanması gerekiyor.

Bu şartlar;

  • İşveren, bir önceki takvim yılındaki sigortalı ortalamasının üzerinde ilave istihdam sağlamalıdır,
  • İşe alınacak sigortalının işe başlatılmak istendiği tarihten önce en az 3 aylık dönemde 4/a, 4/b (isteğe bağlı hariç) ve 4/c kapsamında 10 günden fazla sigortalı bildirilmemiş olmamalıdır.
  • Sigortalının iş arayan -işsiz- statüsünde İŞKUR’da aktif kaydının olması gereklidir,
  • İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde bildirilmiş olması,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para ve bunlara ilişkin gecikme zammı borcu bulunmaması,
  • SGDP ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında ilave istihdam desteği uygulanmamaktadır.

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.

Bu kanun kapsamında sağlanan fondan faydalanmak için mevcut işletmelerin kapatılıp farklı bir unvanla yeniden açılması, fiilen çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi gösterilmesi şeklindeki sahte ve muvazaalı işlem tesis edildiği anlaşılan işyerleri hakkında mahkeme kararıyla veya yapılan denetimler neticesinde ilgili maddeler gereğince işlem yapılır ve fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınmaktadır.

Bu kapsamda işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Fondan geçici 19 ve 20. madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerini su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir. (01.04.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre sanayi sicil belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. (1.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.)

Mustafa ŞARLAK
SMMM