Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı

Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır. Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Yerel kurumlar vergisi ve gelir vergisi,
 • Vergi stopajı,
 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,
 • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,
 • Yatırım teşvikleri,
 • Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,
 • Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,
 • Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları
 • Kanunların öngördüğü dairede KDV İade İşlemleri

Müşavirlik Hizmetleri

Maliye Bakanlığınca belirlenen konularda gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygun ve hesapların denetim standartlarına göre tutmakla kaim mali müşavirler, bir yandan Devletin vergi denetimi yükünün azaltılmasına önemli katkılar sağlamakla birlikte diğer yandan işletmelerde yapılan denetim sonuçlarının işletme yönetimi ile değerlendirilmesi, vergi hesaplamalarının gözden geçirilmesi vergi inceleme neticesindeki ceza riskini önemli ölçüde azaltmakta ve hatalı vergi uygulamalarının erken teşhis edilmesine ve gerekli düzeltmeler ile olumlu yönlendirmelerin yapılabilmesine olanak vermektedir. Dolayısıyla, mevzuata ve muhasebe standartlarına uygun tutulan defterler mükelleflere önemli yararlar sağlamakta ve işletmelerin yasaların tanıdığı hak ve fırsatlardan da en iyi şekilde yararlanmalarına olanak vermektedir.

Bu sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla, belirli periyotlarla müşterilerimize ziyaretler yapılarak, şirketimizce belirlenen sistem ve usuller çerçevesinde muhasebe kayıtlarına yönelik incelemeler yapılmakta kayıtların muhasebe ve denetim standartlarına uygun olduğuna kanaat getirilince beyannameler gönderilmektedir. Beyanname sonuçları müşterilerimizle birlikte değerlendirilerek, varsa gerekli düzeltmeler ve raporlamalar yapılarak müşavirlik hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Vergi İhtilafları İle İlgili Hizmetler

 • Uzlaşmalara Girilmesi
 • Vergi İncelemelerinde Danışmanlık
 • Vergi Davalarında Danışmanlık

Vergi Planlaması

Mevzuattaki Değişiklikler Konusunda Günlük Bilgilendirme

Teşvik Mevzuatı Konularında Danışmanlık

Firmaların ihtiyaçlarına uygun olan KOSGEB Hibe ve Destekleri, Yatırım Teşvik Belgeleri, Ekonomi Bakanlığı İhracat Destekleri, Turquality Destekleri, AB Destekleri ile güncel diğer devlet teşviklerinde projelerin hazırlanması ve yürütülmesi aşamasında tarafımızca danışmanlık yapılmaktadır.

 Şirketler Hukuku Danışmanlığı

 • Kuruluş İşlemleri
 • Adres Değişikliği
 • Pay Devirleri
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri Ve Sermaye Artış İşlemleri
 • Şekil Değiştirme
 • Birleşme
 • Bölünme

Serbest Bölgeler Mevzuatı Danışmanlığı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı Danışmanlığı,

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

 4857 sayılı İş Kanunu Uygulamaları,

 • İş hukuku ve SGK mevzuatında işyeri ve sigortalıların bildirilmesi,
 • İş hukuku ve SGK mevzuatında idari para cezaları ve itiraz yolları,
 • SSK ve Bağ-kur Uygulamaları,

Sosyal Güvenlik Reformu ve sonrasında çalışma mevzuatına gelen önemli değişiklikler, şirketlere ciddi yükümlülükler getirmektedir. Çalışma hayatında yer alan idari yaptırımların yükü ve artan denetimler telafisi güç sonuçlara sebep olabilmektedir. Yapılan düzenlemeler, şirketlere getirdiği ciddi yükümlülüklerin yanı sıra önemli fırsatlar da sunmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı’nın dinamik yapısı ve karmaşıklığı işletmelere profesyonel desteği zorunlu kılmaktadır. Hedef Mali Müşavirlik olarak ilgili kamu kurum mevzuatlarından edinilmiş derin tecrübeyle uyum denetimi, danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizi sunmaktayız.

Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yılda 100 binden fazla işyerini denetlemektedir. Planlı denetim, ihbar, şikâyet, asgari işçilik ve karşı inceleme gibi farklı konularla işyerlerinin denetlenmesi mümkün olmaktadır. Bu hizmetimizle yaşanacak bir teftiş ve incelemeye karşı şirketinizde yer alan riskleri tespit eder ve olası kayıplarınızın önüne geçerek İnsan Kaynakları operasyonlarınızda güven sağlarız. Uyum denetimi kapsamını 3 ana başlıkta aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Sosyal Güvenlik Uygulamaları

 • İşyeri Kayıt ve belgelerinin mevzuata uygunluğu,
 • Prim Teşviklerinden yeterince ve doğru yararlanma
 • İdari Para Cezası gerektirecek konular öncesi bildirim,
 • Bordrolama
 • Eksik gün bildirimleri
 • Teşviklerden doğru yararlanma
 • İş kazası ve meslek hastalığı olayları
 • Prime Esas Kazanç Matrahları
 • Asgari İşçilik
 • Kayıtdışı/Sahte Sigorta
 • Taşeron İşlemleri
 • Muafiyet ve İstisnaya konu uygulamaların kontrolü

İş Mevzuatı Uygulamaları

 • İş sözleşmeleri
 • Ücret türleri
 • Fesih Uygulamaları
 • Kıdem-İhbar Tazminatları
 • İbranameler
 • Çalışma Saatleri ve Fazla Mesailer
 • İzin Uygulamaları
 • Sözleşmeye göre SGK bildirimleri
 • Zorunlu kurullar
 • Muvazaalı alt işverenlik
 • Alt işverenden kaynaklanacak ilave maliyet riskinin azaltılması

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Risk Analizi
 • İSG eğitimleri
 • İlk yardım/ Acil Durum planları
 • Sağlık Muayeneleri
 • Nace kodunun doğru belirlenerek iş sağlığı-güvenliği sınırının belirlenmesi
 • Ortam Ölçümleri
 • İş kazası/meslek hastalığı. Bildirimleri
 • İş güvenliği uzmanı/işyeri hekimi istihdamı
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Makine, teçhizat bakımları

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ilgili kanunlar, ikincil mevzuat ve uluslararası sözleşmelerden oluşan çok yönlü ve kapsamlı bir yapıya sahiptir. Değişen ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli güncellenmekte olan mevzuatı doğru yorumlamak ve uygulamak farklı alanlarda uzmanların birlikte çalışmasını gerektirir. Danışmanlık hizmetimizle mevzuata ilişkin tüm sorunlarınıza anında destek olur, hızlı ve doğru karar vermenizi sağlarız.

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

 • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Hizmetimiz aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır.
 • İşyeri bildirimleri
 • Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimleri
 • Aylık Prim ve Hizmet belgelerinin türü mahiyeti ve kanun numaralarının belirlenmesi
 • İdari Para Cezası uygulamaları
 • İtirazlar Kanun Yollarına başvurma
 • İstirahatli sigortalıların çalışmazlık raporu
 • İş kazası ve meslek hastalığı olayları
 • Sosyal Güvenlik İnceleme Danışmanlığı
 • İşyeri kayıt ve belgelerini denetime hazırlama ve bu sürecin yönetimi
 • Denetim sırasında müşteriye mevzuat rehberliği
 • Şirket dava dilekçesi hazırlama sürecinde mevzuat desteği
 • Denetim raporundaki önerilerin değerlendirilmesi ve itiraz süreci

İş Mevzuatı Danışmanlığı

İş mevzuatı; hem yasal düzenlemeler hem de yargı kararlarında oturmuş olan işçi yararına yorum ilkesi gereğince işletmelerin titizlikle üzerinde durması gereken bir konudur.

Aşağıdaki konularda sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle mevzuata uygun ve hızlı kararlar almanızı sağlar, doğabilecek maliyetlerin minimize edilmesinde yardımcı oluruz.

 • İş sözleşmelerinin ve ücretlerin hukuki olarak incelenmesi,
 • Toplu İş Sözleşmeleri sürecinde hukuki destek ve danışmanlık,
 • Fesih uygulamaları, ikale sözleşmesi ve ibranameler,
 • Esnek çalışma modelleri, çalışma saatleri, fazla çalışma ve izin uygulamaları,
 • Kıdem ve ihbar tazminatları konusunda danışmanlık,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuatı,
 • İstihdam Teşvikleri Danışmanlığı

Teşvikler; birçok farklı Kanun numarası altında düzenlenmiş 1000 sayfadan fazla yer tutan oldukça dağınık ve karışık bir mevzuat yapısına sahiptir. Tüm çalışma mevzuatı içinde 12’den fazla istihdam teşviki bulunmaktadır. Bu nedenle şirketler tüm teşvik fırsatlarını yeterince tanıyamadığı gibi hangi teşvikin kendisine uygun olduğu ve doğru biçimde nasıl yararlanılacağı konusunda problemler yaşamaktadır.

Teşvikler, yeni yapılacak yatırımlarda önemli fırsatlar oluşturduğu kadar, kurulu olan işletmelerin geriye dönük teşviklerden yararlanması da mümkün olabilmektedir. Ancak hatalı ve yersiz yararlanılan teşviklerin ise geri ödenmesi söz konusu olabilmekte ve büyük maddi kayıplara neden olabilmektedir.

Hedef Mali Müşavirlik, şirketlere özel bir teşvik analizi yaparak, bu çalışma sonucunda bir rapor hazırlar. Raporda aşağıdaki konular değerlendirilir:

 • Teşviklerden doğru yararlanıp yararlanılmadığı,
 • Yararlanılmayan teşvik fırsatlarının tespit edilmesi,
 • Teşviklerden geriye dönük yararlanma imkânları.
 • Teşviklerin kaybedilmesine neden olacak risklerin ortaya koyulması,
 • 6111, 1687, 6645, 7103 …vb. kanun numaralı ve diğer prim teşvikleri, bunlar arası geçiş ve tercihler

Ayrıca Hedef Mali Müşavirlik olarak işyerine uygun teşvik ve incelemelere ilişkin yasal düzenlemeleri de sizler için takip etmekteyiz. Bu tür bir takip, teşviklerden tam ve doğru yararlanmanızı sağlayarak operasyonlarınızdan emin olmanıza ve istihdam maliyetlerinizin önemli ölçüde azaltılmasına önemli katkı sunmaktadır.

İç Denetim ve Muhasebe Organizasyonunun Kuruluş ve Yeniden Yapılandırılması

Şirketlerin genel yapısı, aktif büyüklüğü ve organizasyon şemasına göre birbirini denetleyebilen, kayıtların izlenebilirlik düzeyini arttıracak şekilde tek kişiye yetkiler vermeyen ve bu sayede hata ve suiistimalleri minimum seviyeye indiren bir yapıyla muhasebe ve finans organizasyonu oluşturmaktadır.

ERP Sistemi Danışmanlığı

Enterprise Resource Planning” kelimelerinin kısaltması olan ERP‘nin Türkçe karşılığı Kurumsal Kaynak Planlaması’dır. ERP; kurumların müşteri ilişkileri, satınalma, satış, finans, stok yönetimi, üretim, muhasebe gibi tüm iş süreçlerini bütünleşik bir veri havuzu sistemiyle yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip bir yazılım paketidir. Bu yazılım sistemi ile birlikte farklı bölümlerdeki tüm çalışanlar aynı bilgiyi görüntüleyebilir, güncelleyebilir veya onaylayabilir. Enterprise Resource Planning sistemleri; finansal raporların hızlı ve sağlıklı bir şekilde temin edilmesinden etkili müşteri ve sipariş takibine, stok yönetimi ile sağlanacak verimlilikten, etkin işgücü yönetimine kadar işletmeye sayısız yararlar sağlayabilir.

Finans Yönetimi Danışmanlığı

Finans Danışmanlığı sayesinde, kişiler veya firmalar; ihtiyaç duydukları sektörel eğilimler, finansal yönetim şekilleri, borç yönetimi tipleri, piyasadaki satın alma gücü değişimleri, şirket evlilikleri, ekonomik durumun sektöre etkileri, piyasadaki ekonomi rakamları, sektörel öngörü ve önerileri gibi birçok bilgiye ulaşabilmektedirler. Bu bilgiler bir firmanın mevcut durumunu ortaya koymasının yanında geleceğe dair önemli ipuçları elde etmesi anlamına gelmektedir.

Finans Danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli ve düzenli danışmanlık hizmeti olarak ve/veya proje bazlı çalışmalar ve raporlamalar olarak çeşitli paketler halinde sunulmaktadır. Bu kapsamda müşterilerimiz aşağıdaki hizmetlerimizden faydalanmaktadırlar:

 • Finansal yapı ve yönetim analizi
 • Gelir ve gider düzenlemeleri ve Şirkete özel Kar-Zarar Raporlarının Oluşturulması ve Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi
 • Firmanın nakit ihtiyacını yaratan nedenlerin tespiti ve borç yönetimi
 • Nakit dengesinin finansal enstrümanlar kullanılarak sağlıklı hale gelmesi için öneriler (kredi, Forex, spot döviz, option, futures, swap, forfeiting, factoring, leasing, halka arz, vb.)
 • Firmanın kur, faiz, likidite, default vb. gibi riskler açısından analizi
 • Mevcut finansal durum ve konum tespiti ile ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar
 • Mali sorunların belirlenmesi ve iyileştirme önerilerinin hazırlanması için ekonomik, sektörel ve sosyal çalışmalar
 • Mali gelişme-büyüme için stratejilerin ve eylem programlarının belirlenmesi
 • Sektörel strateji danışmanlığı kapsamında orta ve uzun vadeli rekabet stratejileri ve iş modelleme hazırlanması
 • Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelerin sektöre etkisinin analizi
 • Rekabet gücü tespiti ve sektörün rekabet konumunun ve koşullarının değerlendirilmesi
 • Kamu otoriteleri ile ilişkilerde gerekli bilgi ve önerilerin hazırlanması
 • Dış Ticaret Finansmanı ve Alternatif Finansman Yöntemleri
 • Yeni yatırımlarla ilgili fizibilite raporlarının ve yatırım geri dönüş sürelerinin hesaplanmasında rapor hazırlamak.