1.GİRİŞ 1980’lerden itibaren iletişim ve teknolojide meydana gelen değişme ve gelişmelerle birlikte dünyayı küçük ve küresel bir köy haline getiren küreselleşme, ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılığı ve rekabeti önemli hale getirmiş olup bu rekabetin en yoğun olarak hissedildiği alanlardan birisi de ekonomi ve ticaret alanında yaşanmaktadır. Tasarruf yetersizliğinin...
2019 YILINDA E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMALARINA BAŞLAMA TARİHLERİ ÖZET Mevcut Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve taslak genel tebliğ düzenlemelerine göre 2019 yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamasına geçiş tarihleri bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Mevcut düzenlemelere göre, 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,...
1-GİRİŞ        Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye’de ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini...
Damga Vergisi Yasası'nın 3. maddesi uyarınca bu verginin mükellefi, kağıtları imza edenlerdir. Taraflar bazen damga vergisine tabi olan kağıtlarla ilgili olarak, verginin bir tarafça üstlenileceği yönünde sözleşmelere özel hükümler koymakta, bunun sonucunda damga vergisinin ödenmemesi halinde mevcut özel hüküm çerçevesinde diğer tarafın sorumlu olacağını ifade etmektedirler. Vergi Usul Yasası'nın 8....
Sunduğunuz hizmetler veya sattığınız ürünler önemlidir ama daha önemli olan fiyatlama ve finansal yönetimdir çünkü işinizin karlı olmasını bu iki konu sağlar. Kara ne zaman geçeceğiz, kara geçebilmek için ne kadar satış yapmak gerekiyor, sorularının cevaplarını bilmek işletmelerin sürdürülebilirliği açısından elzem olup başabaş noktasından sonraki gerçekleşen her satış karlılığın başlangıcıdır. BAŞABAŞ...
Tasfiye nedir? Türk Dil Kurumu’nun ticari tanımı ile tasfiye “bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması gibi nedenlerle hesapların kesilerek ortada kalan maldan ve paradan alacaklılara paylarına düşen miktarın verilmesi işlemi” anlamına gelmektedir. Hukuki anlamda da tasfiye bir şirketin kapanma sürecine girmesi ile ilgilidir. Tasfiye süreci nasıl başlar? Tasfiye süreci şirket sona erme nedenlerinden...
I-KARAPARA (SUÇ GELİRİ) KAVRAMI VE ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ: Karapara ya da suç geliri, altyapısında başka bir suç bulunan faaliyetlerden elde edilen gelir iken, “aklama” bu suçun devamında teşekkül eden başka bir suçu ifade etmektedir. Bir diğer ifadeyle “karapara aklama”; öncül suçlar nedeniyle elde edilmiş para, mal, kıymetli evrak ve diğer...
Anonim şirketlerde kayıtlı sermaye... Kayıtlı Sermaye Nedir? Kayıtlı sermaye, anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydı ile genel kurula ihtiyaç duymaksızın sadece yönetim kurulu kararı ile yeni hisse senedi bastırma veya sermaye artırımında bulunmasına yarayan sistemdir. Daha önceleri sadece halka açık anonim şirketler için kullanılan bu sistem yeni TTK ile birlikte artık...
Türkiye’de her geçen gün online reklam pazarı büyümektedir. 2011 yılında yaklaşık 830 milyon TL ciro olan dijital reklam pazarı, 2017 yılında 2.163 milyon TL’ye ulaştı. İnternetin kullanım oranının artması ile paralel olarak reklam pazar payı da internet reklamları lehine değişmiştir. İnternetten gelir elde etmenin giderek arttığı günümüz teknolojisinde, kişiler kendi...
ÖZET Damga Vergisi Kanunu düzenlemelerine göre vergiyi doğuran olay, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtların imzalanması veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenmesi ile gerçekleşmekte olup; 3568 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen hizmet sözleşmelerinin birden fazla yılı kapsayacak şekilde düzenlenmesi durumunda, damga vergisi matrahını yıl sayısının sözleşmedeki...