Nevi Değişikliği, Devir, İntikal Ve Aracı Giriş İşlemleri İnternet Ortamından Yapılacak

0
964

ÖZET :

Daha önce manuel olarak yapılan işyerlerinin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemleri, işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından yapılacaktır.

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, DEVİR, İNTİKAL VE ARACI GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTERNET ORTAMINDAN VERİLME USUL VE ESASLARI:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 inci maddesinde, 5/12/2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. Değiştirilmiş haliyle ilgili maddede” (1) İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır. ” hükmü getirilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihinin 01.06.2018 olduğu belirtilmiştir. Yine 5510 sayılı kanunun 102 inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde” 11’inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen şekle ve usȗle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;

1) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında,

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında, idari para cezası uygulanır.” hükmü getirilmiştir.

Bu defa 04.1.2019 tarihli 239234 sayılı SGK genel yazısında açıklandığı üzere, daha önce manuel olarak yapılan işyerlerinin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemleri, işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamında yapılacaktır. Ancak bunlara ilişkin belgeler (Örneğin Aracı sözleşmesi) ilgili SGK birimine manuel olarak iletilecektir. İşverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın gereksiz idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, sirkülerimizde belirtildiği üzere işyerlerinin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerini süresinde internetten üzerinden yapmalarını önemle tavsiye ederiz.