Yatırım Teşvik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

0
1074

Son dönemlerde sıklıkla duyduğumuz yeni sanayi yatırımları, sanayiye yönelik üretimi arttırma eğilimleri, katma değerli üretimi arttırmak ve buna bağlı ihracatı arttırma hedefleri için kamunun bir dizi eylem planlarını harekete geçirdiğini görmekteyiz. Bu yatırımları yapabilmek tabii ki bir dizi prosedürlere de uymayı gerekli kılmaktadır.

Özetle yatırım teşvik belgesi, yapılacak olan yatırımın gerçekleştirilmesine ilişkin asgari belirli şartlara uygun olarak ve yatırımın özelliklerini içeren ve devletin sunduğu imkanlardan faydalanmak için düzenlenen bir belgedir.

Kimler Bu Belgeyi Alabilir?

 • Gerçek Kişiler, Adi Ortaklıklar, Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İş Ortaklıkları
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Dernekler ve Vakıflar,
 • Yurt Dışındaki Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeleri

Nereye Müracaat Etmek Gereklidir?

Teşvik Belgesi için müracaatlar, tebliğde belirlenen bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’Yi aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de (Kalkınma Ajansları ve Sanayi Odaları vs.) başvuru yapılabilir.

Unutulmamalıdır ki yatırım teşvik belgesinden mevcut yatırım ve istihdam için faydalanmak mümkün değildir. Mevcut yatırım ve istihdama ilave olacak yeni yatırımlar ve istihdam için teşviklerden faydalanılmaktadır. İstihdam ve diğer teşviklerden faydalanmak için mevcut istihdamı başka bir şirkete kaydırmak veya aynı kişiye ait başka bir şirkete yeni yatırımmış gibi muvazaalı işlemlerin cezai müeyyidelerinin olacağı da unutulmamalıdır. Buradaki teşvik hedefinin yeni istihdam alanları oluşturmak ve teknolojisi yüksek katma değerli ürünler üretmek için sanayiciye destek olduğu gerçeği özümsenmelidir.

Teşvik Belgesinin Düzenlenebilmesi İçin Hangi Belgeler Aranır?

Teşvik Belgesine başvuru esnasında yatırımcıya ve yatırıma ilişkin bilgilerin olduğu, yatırımın detaylı olarak izah edildiği, bu bağlamda yapılacak yatırımla sağlanacak istihdamın da belirtildiği bazı formlar ve evraklar düzenlenmektedir. Bakanlığın ve ilgili müdürlüklerin temsilcileri evraklar noktasında gerekli desteği sağlamaktadırlar. Buradaki en önemli konu yatırımla ilgili kendinizi çok iyi ifade edebilmeniz ve evraklarınızın eksiksiz olmasıdır. Bu sizin işlerinizi kolaylaştıracaktır.

 • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.
 • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.
 • EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.
 • Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, 400 Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın 100 Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.
 • Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkotlu çıktı.
 • 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden, sadece 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.
 • Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.
 • Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.
 • Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Malatya’mız Bu Konuda Ne Gibi Adımlar Atıyor?

Hükumetin yeni bir karar alarak Malatya’yı 6.bölge yatırım ve cazibe merkezi olarak tanımlamasından sonra memleketimizde sanayi yatırımlarına yönelik birçok girişimde bulunulmuş, hatta OSB’lerde yatırım için yer sıkıntısı çekildiği dahi bilinmektedir.

Cari açığın da azaltılması amacıyla devlet, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü arttırma potansiyeline sahip stratejik ürünler üretilmesini desteklemektedir. Bu konuda Teknokent’in çeşitli etkinlik, seminer ve toplantılarla Malatya’ya stratejik yatırımlar katma çabalarını görmemek mümkün değildir. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) şemsiyesi altında birçok AR-GE projesi yürütülmeye başlanmıştır.

Sonuç Olarak;

Yatırım teşvik belgesi ile KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yapılacak Yatırım Tutarınca Vergi İndirimi, SGK İşveren Prim desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Prim Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve KDV İadesi gibi girişimcinin gerçekten yük olarak gördüğü bütün vergi ve sigorta yüklerini devlet yatırım yapanlara hibe etmektedir. Teşvikin getirdiği avantajlardan nasıl faydalanılabilir ve oranları hakkındaki bilgileri başka bir yazımızın konusu olarak siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.

Mustafa ŞARLAK
SMMM
mustafa@mustafasarlak.com