Sermaye Kaybı İle Şirketin Sona Ermesi…

0
1049

SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK ŞİRKETLERDE SERMAYE TAMAMLANMAZSA ŞİRKET KENDİLİĞİNDEN SONA ERİYOR.

Sermaye kaybı veya borca batmış şirketlerde sermaye tamamlanmazsa şirketler artık kendiliğinden sonra eriyor.

Bugün yayımlanan 6102 Sayılı TTK’nın 376.maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğe göre sermaye kaybı veya borca batık durumda bulunan şirketlerde şayet ortaklar bu durumu telafi edemez ve borcu karşılayamazsa şirket kendiliğinden sona eriyor.

Bu konuyu açıklayan Madde 7 ve 11 aşağıdaki gibidir;

MADDE 7 – (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul;

a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımıyapılmasına,

b) Sermayenin tamamlanmasına,

c) Sermayenin artırılmasına,

karar verebilir.

Genel kurulun gerekli tedbirlerden birini almaması

MADDE 11 – (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurulun, 7 nci maddede belirtilen tedbirlerden birine karar vermemesi halinde şirket kendiliğinden sona erer. Bu şekilde sona eren şirketin tasfiye işlemleri, Kanunun 536 ncı ve devamı maddelerine göre yürütülür.

Böyle bir kriz ortamında yayımlanan bu tebliğin ekonomiyi düzeltmek adına alınacak onca önlem varken neden böyle bir karar alındığı da düşündürücü…