KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

0
935

ÖZET

Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde avans kar payı dağıtımına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

3.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 509’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketlerde, Kar payı avansının Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bir tebliği ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ, 9 Ağustos 2012 tarihli ve 28379 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.

Söz konusu Tebliğde özetle; — Tebliğin sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsadığı, — Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gerektiği belirtilmişti.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığınca çıkarılarak 1 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı resmi gazetede yayımlanan KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile söz konusu Tebliğde değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda Tebliğde

— İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda; varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler dikkate alınmadan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

— İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda yine genel kanuni yedek akçeler dikkate alınmadan serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

— Dağıtılacak kâr payı avansının; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen (daha önce varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri idi) ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanacağı

— Kâr payı avansının, kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenirken yapılan değişiklikle kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate “alınarak” ödenmesi,

— Kâr payı avansının, “sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde dağıtılması,

— Dağıtılacak kâr payı avansının; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca Tebliğ Eki KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO’da değiştirilmiştir.

MADDE 1
9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı
Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan
“genel kanuni yedek akçeler ile” ibareleri yürürlükten kald
ırılmıştır.
MADDE 2
Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa
senedi sahipleri ve kâra katılan” ibaresi “varsa intifa senedi sahipleri ile
sözleşmede ortaklar dışında kâra
katılması öngörülen” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3
Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dağıtım tarihleri itibarıyla
ortaklara payları oranında” ibaresi “sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, dağ
ıtım tarihleri itibarıyla ortağın
sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ikinci fıkra hükümleri dikkate alınarak”
şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “alınmadan” ibaresi “alınarak” şeklinde ve
aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “ortak olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar dışında kâra
katılan” ibaresi “ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kâr payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve
sözleşmede ortaklar dışında kâra k
atılması öngörülen” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4
Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek
1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6
Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Lütfen ek için aşağıdaki linke tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180901-9-1.pdf