İŞKUR İŞE İLK ADIM PROJESİ

0
806

Zorunlu istihdam sürecinde ödenecek ücretin net asgari ücretin %50’sine karşılık gelen tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından on iki ay süreyle bu kişileri istihdam etmeye devam edeceğine dair taahhüt verilmesi ve İl Müdürlüğü ile yeni bir sözleşme imzalanması durumunda istihdam edilecek bu kişiler için on iki ay süresince net asgari ücretin %25’i İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edilecektir.

Bu usul ve esasların amacı, İşe İlk Adım Projesi’nin uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunmaktır.

a) Proje kapsamında düzenlenecek programlara 18-29 yaş aralığındaki (en az 19 yaşından gün almış ve 30 yaşından gün almamış olan) iki yıllık yüksekokul veya dört yıllık fakülte mezunları katılacaktır. Program başlama tarihinde otuz yaşından gün almamış, ancak program devam ederken alacak durumda olanlar da programa katılabilecektir.

b) Proje kapsamındaki programlardan yararlanmak için mezuniyet şartı aranacaktır. Katılımcıların program başlama tarihi itibariyle mezun olmuş olması gerekmektedir. Dolayısıyla program sürecinde mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler proje kapsamındaki programlara katılamayacaktır.

c) Katılımcının mezuniyet durumunun programa başvuru yapılırken sistemden sorgulanamaması durumunda mezuniyet belgesinin ibrazı zorunludur.

ç) Zorunlu istihdam sürecinden sonra destekten yararlanmak isteyen işveren ile il müdürlüğü arasında destekten yararlanılacak kişi sayısı, destek süresi (12 ay olacak şekilde), destek miktarı vb. hususları içeren İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesi (Ek-1) imzalanır. İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesinin imzalanması durumunda sözleşme kapsamında istihdamına devam edilecek sigortalılar için zorunlu istihdam süreci için net asgari ücretin %50’si aylık olarak hesaplanarak işverene tek seferde toplu olarak ödenecektir. İşverenlerin programa başvuru yapabilmeleri için Yönetmelikte yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Program süresince 18-29 yaş aralığında bulunan ve program bitiminde istihdam edilen katılımcıların destekten yararlanılan dönemde yirmi dokuz yaşını geçmesi destekten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.

d) Zorunlu istihdam sürecinin tamamlanmasını izleyen en geç 45 işgünü içerisinde işveren ile il müdürlüğü arasında İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.

e) İşverenler, programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısına eşit veya bu sayıdan fazla sigortalı çalıştırdıkları aylarda destekten faydalanabilecektir. Fiili çalışan sayısı hesabında genelge hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu tespit Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilen çalışan sayısını gösterir belgeler üzerinden gerçekleştirilecektir.

Örnek 1: 19.03.2019 tarihinde sona eren işbaşı eğitim programının bittiği tarihte 37 fiili çalışanı olduğu tespit edilen işveren 37 ve daha fazla sigortalı çalıştırdığı aylarda destekten yararlanabilecektir.

f) SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve yapılandırılmamış vergi borcu bulunan işverenler destekten faydalanamazlar.

g) Ödeme dekontları ve sigortalı hizmet listeleri ücret ödemesinin gerçekleştirildiği ay sonunu takip eden yedinci iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne ibraz edilmelidir. Aksi takdirde ilgili ay için destekten faydalanılamayacaktır. Ayrıca, zorunlu istihdam sürecine ilişkin destek, aylık olarak hesaplanarak işverene tek seferde toplu ödeme yapılarak gerçekleştirilecektir. Bu ödemenin gerçekleştirilebilmesi için isteğe bağlı istihdam sözleşmesinin imzalandığı ay sonunu takip eden ayın onuncu iş günü mesai bitimine kadar gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

ğ) İsteğe bağlı istihdam sürecinde destekten yararlanma süresi her halükarda on iki ayı geçemeyecektir. İşverenin on iki aylık süre zarfında destekten yararlanmaya ilişkin şartları taşımadığı aylar on iki aylık süreden düşülür.

Örnek 2: 15.02.2019 tarihinde destekten yararlanmaya başlayan işverenin 15.02.2020’ye kadar olan dönemde 3 ay destekten yararlanma şartlarını taşımaması halinde 9 ay destekten yararlanabilme imkânı olacaktır.

h) İşveren, desteğe konu sigortalı için aylık en az net asgari ücret düzeyinde (bekar ve çocuksuz işçi için asgari geçim indirimi dahil ödenen tutar) ödeme yapması durumunda destekten faydalanabilir.

ı) Desteğe konu sigortalı sayısı Ek-1’de yer alan sözleşmede belirlenecektir.

i) Destekten yararlanılan dönemde desteğe konu sigortalının işveren tarafından işten çıkarılması veya kendi isteğiyle işten ayrılması halinde destek sona erer ve işverene söz konusu sigortalı için ilgili ayda ödeme yapılmaz.

j) Program sonrasındaki zorunlu istihdam süreci başlamadan önce katılımcı istihdam edilmeyi kabul etmezse işverenin katılımcı yerine program dışı istihdam yaparak destekten yararlanması mümkün olmayacaktır. Zorunlu istihdam süreci bittikten sonra isteğe bağlı istihdam süreci başlangıcında da sigortalı istihdam edilmeyi kabul etmezse işveren destekten yararlanamayacaktır. Ancak aynı meslekte Kurum tarafından düzenlenen programdan mezun olmuş ve projeden yararlanma şartlarını taşıyan kişilerin istihdam edilmesi durumunda destekten yararlanmaya devam edilebilecektir. Ayrıca işverenin destekten yararlanmaması zorunlu istihdam yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

Ödeme miktarı ve ödemelere ilişkin iş ve işlemler

Zorunlu istihdam sürecinde proje kapsamında istihdam edilen katılımcıya ödenen ücretin net asgari ücretin % 50’sine karşılık gelen tutarı, zorunlu istihdam sürecinden sonraki on iki aylık dönemde de % 25’i fondan karşılanacaktır. Ödemeler ilgili yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen ve içinde bulunulan yıl için yürürlükteki net asgari ücret (bekar ve çocuksuz işçi için asgari geçim indirimi dahil ödenen tutar) üzerinden hesaplama yapılarak gerçekleştirilecektir.

Örnek 1: Proje kapsamında 01.10.2018 tarihinde başlayan işbaşı eğitim programı 30.03.2019 tarihinde sona ermiştir. Katılımcı (A) işveren tarafından 01.04.2019 tarihinde istihdam edilmeye başlanmış ve zorunlu istihdam süreci 01.10.2019 tarihinde sona ermiştir. Proje sözleşmesine istinaden (A)’yı 02.10.2019-02.10.2020 tarihleri arasında istihdam etmeye devam eden işverene Nisan-Ekim 2019 dönemi boyunca o yıla ait net asgari ücretin (bekar ve çocuksuz işçi için asgari geçim indirimi dahil ödenen tutar)  % 50’si, Kasım 2019-Ekim 2020 dönemi boyunca da ilgili yıla ait net asgari ücretin (bekar ve çocuksuz işçi için asgari geçim indirimi dahil ödenen tutar) % 25’i destek olarak ödenecektir.

İşverene ücret desteği dışında Kurum tarafından herhangi bir ödeme (sigorta primi, vergi vb.) yapılmayacaktır.

İşveren tarafından, ücret desteği sağlanan süre boyunca (istihdam süreci) destek sağlanan kişiye ayda en az sekiz saat süreyle Mesleki Eğitim/Oryantasyon/İşe Uyum/Çalışma Hayatına Uyum eğitimi vermek/verdirmek zorundadır. Eğitim tek seferde verilebileceği gibi günde bir saatten az olmamak üzere günlere bölünerek de verilebilir. İşveren tarafından gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin Eğitim Raporunun (Ek-2) izleyen ayın yedinci iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca işveren tarafından, ücret desteği sağlanan süre boyunca (istihdam süreci) katılımcıların devam durumlarının İşe İlk Adım Projesi Katılımcı Devam Çizelgesi (Ek-3) ile izleyen ayın yedinci iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

Desteğe konu katılımcının aynı işverene ait işyerinde fiilen çalışması esastır. Kurum tarafından işverenin desteklendiği dönemde desteğe konu katılımcının işverene ait olmayan başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışması durumunda işverene ödeme yapılmaz.

Yürürlük

İşbu usul ve esaslar yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Proje kapsamında verilecek destek 01.08.2018-31.12.2018 tarihleri arasında açılan programları kapsayacaktır.