Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği-Poşet Beyannamesi

0
1226
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
 Beyan dönemleri;
a)  Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
b)  Diğerleri için üç aylık,
olarak belirlenmiştir.
Üç aylık beyan dönemleri;
a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.
Geri Kazanım Katılım Payı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
Beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.
KİMLER BEYANNAME VERMEYECEK.
Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları, bu poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.
Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek beyannameler ilişkin bilgiler aylık  ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.
BEYANNAME HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERILECEK..
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine,
Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu vergi dairesine
Hem merkez hemde farklı il veya ilçe şubelerinde  plastik poşet satışı yapanlar,  merkez adresinin bulunduğu vergi dairesine
Adi Ortaklık, şeklinde faailyette bulunanlar, ortaklar farkli il ve ilçelerde mukellefiyeti olsa bile ortaklığın tesis edildiği  vergi dairesine ortaklık adına elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.
Beyannameyi mükellef kendisi  gönderilebilir.  Beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel kişiler; mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak beyan edebilir.
Beyannamede hata tespit edilmesi hâlinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir.
Beyannamenin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti hâlinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebliğ edilir. Gecikme zammı oranında faiz uygularak  tahsil edilir.
Ancak düzeltme beyanı verildiğinde gelir  azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilecek ve alınan cevaba göre gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.
Tebliğe ulamak için lütfen tıklayınız.