Beyanname Verme Sürelerinde Değişiklik Yapıldı

0
1289

Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 115 No.lu VUK Sirkülerinde 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar

− Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30’uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil),

− Damga Vergisi,

− Katma Değer Vergisi,

− Kurumlar Vergisi,

− Yıllık Gelir Vergisi

− Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme sürelerini tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatıldığını belirtti.

Buna göre Nisan 2019 ayı içerisinde verilecek beyannameler için beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de
yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacaktır.